Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλα, 30-11-2016
Αρ. Πρωτ.: 274
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44
(12ο Δημ.Σχ. Καβάλας) ΠΡΟΣ: Μέλη μας
Τ.Κ.: 65403
e-mail : ekp-kav@otenet.gr ΚΟΙΝ:
Τηλέφωνο –FAX: 2510226050


Θέμα: «Πρόταση δημιουργίας Ταμείου Αλληλοβοήθειας»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχει ψηφιστεί κατά πλειοψηφία (όχι ομόφωνα) για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

Παρακαλούμε όσοι συνάδελφοι ή παρατάξεις έχουν ολοκληρωμένη αντιπρόταση, να την καταθέσουν στο Προεδρείο την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης για να διαβαστεί και να τεθεί σε ψηφοφορία.

ypogrSyllogoy_2015


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  ( Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ)

ΙΔΡΥΣΗ

Άρθρο 1ο

 Ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοηθείας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας, από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου, , με έδρα την Καβάλα και με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ)

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης των μελών του με μορφή βοηθήματος,  δανείου και οικονομικής στήριξης σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 3ο

Μέλη του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ εγγράφονται:

                Το σύνολο των μονίμων εκπαιδευτικών μελών του συλλόγου και όσοι αναπληρωτές ή αποσπασμένοι το επιθυμούν με αίτησή τους και εφάπαξ καταβολή της ετήσιας συνδρομής για έκαστο οικονομικό έτος ακόμα και αν πάψουν να υπηρετούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 1. Διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ, όταν το μέλος το ζητήσει.
 2. Δεν γίνεται δεκτή αίτηση διαγραφής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν αυτό απαλλαγεί από κάθε διαχειριστική ευθύνη από τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
 3. Αναπληρωτές και αποσπασμένοι που δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους μέσα στο πρώτο δίμηνο του οικονομικού έτους.
 4. Μέλη που έδειξαν ασυνέπεια στην αποπληρωμή δανείων ή δήλωσαν ψεύδη στοιχεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 4ο

Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει:

 1. Από κάθε μέλος παρακρατείται κάθε μήνα 1,5Ε. Η εισφορά αυτή μπορεί να αυξηθεί μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης. Το 0,5Ε για κάθε ένα από τα τμήματα του ταμείου (αρωγής, δανειακό και απεργιακό).
 2. Τα μέλη που οφείλουν να καταβάλλουν εφάπαξ την ετήσια συνδρομή σύμφωνα με το Άρθρο 3 πρέπει να τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους για το επόμενο οικονομικό έτος μέχρι το τέλος του πρώτου διμήνου.
 3. Από αποσπασμένους και αναπληρωτές 1Ε
 4. Από τους μόνιμους υπηρετούντες στην Π.Ε Καβάλας 1,5Ε.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις και ενέργειες του Δ.Σ, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ) ή της ελεγκτικής επιτροπής (Ε.Ε) και να ψηφίζουν κατά τις Γενικές Συνελεύσεις για κάθε ζήτημα που τίθεται για ψήφιση και που αφορά τους σκοπούς και τη διαχείριση των οικονομικών του Ταμείου δικαιούνται τέλος κάθε εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης που νόμιμα επιδιώκεται από το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ.

 

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 6ο

 Οι πόροι του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ είναι:

 1. Οι εισφορές των μελών του.
 2. Τα υπό φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων ή προσώπων χορηγούμενα ποσά υπέρ του Ταμείου.
 3. Οι εισπράξεις από γιορτές, παραστάσεις και εράνους.
 4. Τα μη ζητηθέντα ποσά των ατομικών μερίδων από τα διαγραφέντα μέλη.
 5. Η τυχόν από τη ΓΣ αποφασιζόμενη έκτακτη εισφορά.
 6. Οι τόκοι από τις καταθέσεις.
 7. Έσοδα από διάθεση εντύπων-ημερολογίων κλπ.
 8. Μέρος του ταμείου του Σ.Ε.Π.Ε Καβάλας μετά από έγκριση της.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 7ο

Όλα τα εισπραττόμενα ποσά του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ κατανέμονται ως εξής:

 1. Το 50% κεφάλαιο ταμείου.
 2. 30% αρωγής.
 3. 10% δανειακό.
 4. 10% απεργιακό.

Εκ των εσόδων τούτων αφαιρούνται τα γενικά έξοδα του Ταμείου: γραφική υλη, διάφορα έξοδα διαχείρισης κλπ και το απομένον υπόλοιπο αποτελεί το καθαρό κέρδος του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 8ο

 1. Το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κδιοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και από το ΔΣ που εκλέγεται κάθε δυο χρόνια.
 2. Για τον έλεγχο της σωστής διαχείρισης και της καθόλου δράσης του ΔΣ εκλέγεται από τη ΓΣ για δυο χρόνια ταυτόχρονα με την εκλογή ΔΣ, με μυστική ψηφοφορία τριμελής ελεγκτική επιτροπή με δυο αναπληρωματικά μέλη.
 3. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ του ταμείου θα παραβρίσκονται ως παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του ΣΕΠΕ Καβάλας.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 9ο

  Κατά τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του ΔΣ Εκπαιδευτικών Π.Ε διενεργούνται ταυτόχρονα εκλογές για την ανάδειξη 5μελους ΔΣ και 3μελους ΕΕ του ταμείου με ειδικό κοινό ψηφοδέλτιο, με ονομαστική ψηφοφορία με το ίδιο εκλογικό σύστημα και την ίδια εκλογική διαδικασία από τα μέλη του ταμείου.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 10ο

Ο πρόεδρος και ο ταμίας ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του ΔΣ ανατίθεται στην 3μελη εκλεγόμενη όπως αναφέρει το άρθρο 9. Η ΕΕ εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ του Ταμείου και εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία και να ζητεί οποτεδήποτε το ζητήσει την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Η ΕΕ κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει Πρόεδρο ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Η ΕΕ τηρεί βιβλίο Πρακτικών και ενημερώνει τη ΓΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11ο

Το ΔΣ συνέρχεται το αργότερο σε 15 μέρες από την εκλογή του κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος μέλους και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και αναπληρωτή ταμία. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα το ΔΣ παραλαμβάνει με σχετική πράξη παράδοσης και παραλαβής παρουσία και της νέας ΕΕ το Αρχείο και την περιουσία του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Παρόντες ως παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Καβάλας. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι διετής, τιμητική και άμισθη. Απαρτία θεωρείται όταν είναι παρόντα τρία μέλη από τα οποία το ένα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Το ΔΣ μπορεί να διορίσει ειδικούς Γραμματείς, λογιστές, από τα μέλη του ή από μη μέλη για διεκπεραίωση εργασιών όπως αυτές καθορίζονται από το ΔΣ. Η ανάθεση για αιτιολογημένη εργασία σε μέλη ή μη μέλη μπορεί να γίνει και αντί αποζημιώσεως ( τήρηση μερίδων μελών, λογιστική υποστήριξη, υπολογισμός μερίσματος με τη βοήθεια Η/Υ κλπ). Τα μέλη του ΔΣ είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ για την από αμέλεια ή από παράδρομη ζημιά του, μπορούν μάλιστα να ανακληθούν από τη ΓΣ με απόφαση που θα ληφθεί κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στο ΔΣ μπορούν να είναι παρόντες όλα τα μέλη του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ.

Άρθρο 12ο

                            Έργο του ΔΣ είναι η διοίκηση του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ ήτοι:

 1. Η σύγκληση ΓΣ και ο καθορισμός των θεμάτων εργασίας.
 2. Ο καταρτισμός του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού.
 3. Η παροχή βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις της ΓΣ.
 4. Η χορήγηση δανείων σε μέλη σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της ΓΣ.
 5. Η αποζημίωση σε μέλη για απεργιακές κινητοποιήσεις σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.
 6. Η διαγραφή μελών σύμφωνα με το καταστατικό.
 7. Ο διορισμός των βοηθών Ταμία, λογιστών, ειδικού Γραμματέα ως και οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο προσωπικό κριθεί αναγκαίο για τη διεκπεραίωση εργασιών ή υπηρεσιών αναγκαίων για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του Ταμείου προς το συμφέρον των μελών.

Άρθρο 13ο

 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί κατόπιν απόφασης ή εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων και γενικά των κρατικών αρχών, σε οποιαδήποτε σχέση ή διαφορά ήθελε να υπάρξει μεταξύ αυτών και του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ. Εκπροσωπεί το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση, παράταση, συζήτηση, ενημέρωση των ΜΜΕ κλπ. Συγκαλεί,προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα άπαντα τα έγγραφα,εντάλματα πληρωμής, ως τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τέλος κάθε έγγραφο ταμιακό,τραπεζικό που αφορά οφειλή του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ σε μέλος ή μέλη ή προς τρίτους.

Β. Ο Γραμματέας του ΔΣ διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τη σφραγίδα του ταμείου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης και τα μητρώα των μελών. Καταρτίζει με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του ΔΣ. Τηρεί τέλος άπαντα τα έγγραφα του ΔΣ. Τον Γραμματέα άπαντα αναπληρώνει κάποιο άλλο μέλος του ΔΣ μετά από απόφαση του Προέδρου. Τέλος ο Γραμματέας τηρεί και καθαρογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.

Γ. Ο Ταμίας του ΔΣ ενημερώνει το βιβλίο του Ταμείου. Ενημερώνει μια φορά το μήνα τα βιβλιάρια καταθέσεων του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ, πληρώνει με βάση τα εντάλματα πληρωμής οφειλές του Ταμείου, που εκδίδονται μετά από σχετική δαπάνη του ΔΣ και που φέρει πάντα την υπογραφή του Προέδρου, του Γραμματέα και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του ΔΣ ‘’περί έγκρισης πληρωμής της δαπάνης’’ και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ανάληψη χρημάτων από τις τράπεζες που βρίσκονται οι καταθέσεις του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ ενεργείται από τον Ταμία μετά από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του ΔΣ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει κοινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με αυτό το άρθρο κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ και αντικαθίσταται εντος οκτώ ημερών. Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Ταμείου καθώς σε ιδιαιτέρους φάκελους άπαντα τα δικαιολογητικά είσπραξης και πληρωμής. Συντάσσει τον Απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ και τον υποβάλλει στο ΔΣ, μέχρι 31 Ιανουαρίου και που αφορά απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ο Πρόεδρος του ΔΣ με βάση τον Απολογισμό αυτόν συντάσσει τον Ισολογισμό και τον παρουσιάζει στη ΓΣ για έγκριση αφού βεβαίως εγκριθεί και από την Ελεγκτική Επιτροπή.

Δ. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο του ΔΣ σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα του.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 14ο

 1. Βιβλίο αποφάσεων Γεν. Συνελεύσεων.
 2. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίασης του ΔΣ.
 3. Μητρώο μελών.
 4. Βιβλίο Ταμείου.
 5. Βιβλίο δανείων.
 6. Βιβλίο Προϋπολογισμών και Απολογισμών Ταμείου.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 15ο

Η ΕΕ προβαίνει υποχρεωτικά στον έλεγχο διαχείρισης του Ταμείου και συντάσσει μέσα στο μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους σχετική Έκθεση την οποία και ανακοινώνει στο ΔΣ και κατά την αμέσως πρώτη συγκαλούμενη Γεν. Συνέλευση. Ακόμη η ΕΕ συντάσσει Έκθεση επί των καταρτιζόμενων υπό του ΔΣ ετησίων προϋπολογισμών και απολογισμών και υποβάλλει ταύτη στη Γεν. Συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή ή μη των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη ή οφειλή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Άρθρο 16ο

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ αρχίζει 1 Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Άρθρο 17ο

Χορηγούνται από το ΔΣ βοηθήματα στα αναξιοπαθούντα μέλη του εφάπαξ ή και με δόσεις, ανάλογα της παρουσιαζόμενης ανάγκης και των δυνατοτήτων του Ταμείου. Οποιοδήποτε μέλος του ταμείου έχει δικαίωμα να εισηγηθεί την οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντος μέλους του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ ενώ η απόφαση για το ύψος του βοηθήματος και τον τρόπο καταβολής του λαμβάνεται ΟΜΟΦΩΝΑ ή κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, πράγμα το οποίο υποχρεωτικά θα σημειώνεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.

       Το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ υποχρεούται να βοηθήσει οικονομικά οποιοδήποτε μέλος του στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση θανάτου μέλους ή μέλους της οικογενείας του.
 2. Σε περίπτωση προβλημάτων υγείας ή πρόκλησης σωματικής βλάβης εξαιτίας ατυχήματος του μέλους ή μέλους της οικογένειάς του που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
 3. Σε περίπτωση απολύσεως του μέλους και χωρίς δική του υπαιτιότητα.
 4. Στις αποφάσεις έγκρισης θα πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΑΝΕΙΑ

Άρθρο 18ο

Α. Χορηγούνται από το ΔΣ σε μέλη του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ δάνεια ποσού:

 • 4 χρόνια δάνειο έως 500Ε
 1. 5- 9 χρόνια δάνειο έως 1000Ε.
 2. 10+ χρόνια έως 1500 Ε.
 3. Μεγαλύτερα δάνεια δεν προβλέπονται.

 1. Σε περίπτωση σπουδών των παιδιών των μελών σε Ανώτερες Ανώτατες Δημόσιες Σχολές όταν υπάρχει αδυναμία λόγω έκτακτων αναγκών (απόλυση.
 2. Υλικές ζημιές προερχόμενες:

α) από φυσικές ή τεχνικές αιτίες

β) τροχαία ατυχήματα

γ) κλοπή οικοσυσκευής

 1. Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία θα αποφασίσει η ΓΣ.

Β. Για το ποσό του χορηγούμενου δανείου το μέλος που το εισπράττει υπογράφει απόδειξη ανάληψης του δανείου ως και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105 ότι συμφωνεί να παρακρατούνται από τις αποδοχές του το ποσό που συμφωνήθηκε να καταβάλλεται κάθε μήνα, μέχρι της πλήρους εξόφλησης του συναφθέντος δανείου.

Γ. Σε κανένα μέλος επιτρέπεται να χορηγείται δεύτερο δάνειο για τους πιο πάνω λογούς πριν περάσει 2/ετια από την ημερομηνία εξόφλησης του προηγούμενου δανείου.

Δ. Μέλος που θα επιδείξει κακοπιστία και δόλο κατά την εξόφληση του δανείου που οφείλει καταγγέλλεται στα αρμόδια δικαστήρια και εις όλα τα προϊσταμένας αρχάς διαγράφεται από το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ ενώ δεσμεύεται υπέρ του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ η ατομική του μερίδα.

Ε. Αν μέλος που δανειοδοτήθηκε μετατεθεί και δεν είναι δυνατή η παρακράτηση των οφειλόμενων δόσεων, υποχρεούται δέκα μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία καταβολής της δόσης να γνωρίσει εγγράφως στο ΔΣ, το Γραφείο ΠΕ από το οποίο μισθοδοτείται στο εξής καθώς και να βεβαιώσει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 σε ποια τράπεζα από αυτές που συνεργάζεται το ΤΑΔΝΝ, επιθυμεί ο δανειολήπτης να αποστέλλει τη συμφωνηθείσα δόση του δανείου που έλαβε ενώ συγχρόνως οφείλει αμέσως μετά την κατάθεση της οφειλής του στη συνεργαζόμενη από το ΤΑΔΔΝΚ Τράπεζα να αποστείλει με συστημένη επιστολή στα γραφεία όπου στεγάζεται το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ το τραπεζικό δικαιολογητικό κατάθεσης των χρημάτων (καταθετήριο). Σε περίπτωση δανειοδότησης αναπληρωτή η εξόφληση γίνεται με κατάθεσή στους λογαριασμούς του ταμείου και αποστολή με συστημένη αποστολή του καταθετηρίου μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

Ζ. Το μέλος του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ που δανειοδοτείται εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο β του παρόντος οφείλει να υπογράψει κατά τη λήψη του δανείου του ειδικό έντυπο-συμφωνητικό στο οποίο συνυπογράφουν ΟΛΑ τα μέλη του ΔΣ, σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ και παραδίδεται ένα αντίγραφο με τις πρωτότυπες υπόγραφες στο δανειολήπτη.

Η. Δεν δικαιολογείται αποδοχή από το ΔΣ αίτηση διαγραφή από το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ εφόσον εκκρεμεί δάνειο που δεν ξοφλήθηκε.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 19

 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ

 

 1. Οικονομική αποζημίωση δίνεται κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, όταν η συμμετοχή μέλους στις απεργιακές κινητοποιήσεις ξεπερνά τις 5 μέρες.
 2. Η χορήγηση των οικονομικών αποζημιώσεων γίνεται σε ετήσια βάση. Είναι δυνατόν όμως να γίνεται και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ απεργία διαρκείας) μετά απόφαση του Δ.Σ του ΤΑΕΠΕΝΚ.
 3. Η αποζημίωση γίνεται με προσκόμιση βεβαιώσεων από την υπηρεσία.
 4. Η ενίσχυση καθορίζεται στο 50% της μεικτής ημερήσιας αποζημίωσης που αντιστοιχεί που θα αντιστοιχεί στο εισαγωγικό Μ.Κ.
 5. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν καλύπτει το ποσό που απαιτείται για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όλα τα μέλη του ταμείου που τη δικαιούνται καταβάλλεται αναλογικά το ποσό που έχει μείνει προς διάθεση.
 6. Ανάλογα με τις συνθήκες μπορούν να γίνουν αναπροσαρμογές των ποσών που προβλέπονται από τον κανονισμό με απόφαση της Γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 20ο

Μπορεί το ΔΣ με βάση τον Προϋπολογισμό, από τα Αποθεματικά Ταμείου, να προβεί μετά από απόφαση του, στην εκτέλεση διαφόρων έργων που εξυπηρετούν οικονομικά τα μέλη του Ταμείου (αγορά τροφίμων, διακοπές, εκπτώσεις).

 1. Να συνάψει συμβάσεις με Τράπεζες (μετοχές, αγορά ομολόγων, προθεσμιακές καταθέσεις, ειδικές έντοκες καταθέσεις ) για αξιοποίηση των αποθεματικών του Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ, με δημόσιους ή ιδιωτικούς οίκους και ιδρύματα, επωφελείς στα μέλη.
 2. Να παράσχει κάθε συνδρομή και υποστήριξη νομικής φύσης σε μέλος του, αποζημιώνοντας έγκριτους δικηγόρους της Καβάλας, προκειμένου να αντιμετωπίσει έξοδα παράστασης σε Δικαστήρια, στα οποία οδηγήθηκε χωρίς υπαιτιότητα του αλλά για λόγους εκτός της θέλησης του (συκοφαντία, θανατηφόρο ατύχημα κλπ.)

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 21ο

Το Τ.Α.Ε.Π.Ε.Ν.Κ έχει σφραγίδα που παριστάνει έναν άντρα μια γυναίκα να έχουν μέσα ένα παιδί και να πλαισιώνονται προστατευτικά με δυο παλάμες. Γύρω-Γύρω κυκλικά υπάρχουν οι λέξεις: ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2016.

 

0001_word_logo

Print Friendly, PDF & Email