Get Adobe Flash player
Ιστορικό
Παλαιό Site
p.e.kavalas.logologo_misth_monimonlogo_misth_anaplerg.dikaiom.logodiaugeia-logoist_logot_logopaid_inst_logodoe_logo

12 Οκτωβρίου 2023

Συνοπτικός οδηγός μεταθέσεων

2023-2024

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με Α.Π. 114645/Ε2/12-10-2023 από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), θα υποβληθούν οι αιτήσεις μετάθεσης για τις παρακάτω κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.

γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

δ) στα Μειονοτικά Σχολεία

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις για τις οποίες η αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Χειρόγραφες αιτήσεις μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στην ίδια προθεσμία (16-31 Οκτωβρίου) υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ (περιλαμβάνονται και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί), καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2023, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά τον χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, λογαριασμό ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.), οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, ψηφιοποιημένα στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδίδουν, ηλεκτρονικά, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr. Προσθήκη κριτηρίων μετάθεσης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν είναι εφικτή. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά πλην της γέννησης τέκνου και λόγων υγείας του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996 μέχρι τις 31/12.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων ή βελτιώσεων θέσης θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή, εφόσον αφορούν σε μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης και εφόσον αφορούν σε προσόντα/κριτήρια να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/.

Η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης μετάθεσης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησής τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η οριστικοποίηση της αίτησης επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Δεν προσμετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι τοποθετήθηκαν προσωρινά στην περιοχή διορισμού τους και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, επανατοποθετήθηκαν σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής διορισμού, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι, αφού υπηρέτησαν με προσωρινή τοποθέτηση κατά το πρώτο έτος στην περιοχή διορισμού τους, τοποθετήθηκαν οριστικά κατά το δεύτερο έτος και στη συνέχεια, στη διάρκεια του έτους αυτού, αποσπάστηκαν σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής διορισμού, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε., προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης οφείλουν να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, μπορούν να αποσπώνται ( άρθρο 42 του ν.4722/2020), αλλά δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, καθώς η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού αφορά στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή  της οργανικής τους θέσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση που υπηρετούν με θητεία και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Αίτηση υποβάλλουν, επίσης, και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 19 του ν.4692/20, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 94 του ν.4812/2021.

Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί που, ενώ υπηρετούσαν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή και παρατάθηκε η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. έως τις 31-08-2024, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.5046/2023. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή και κατόπιν τοποθετήθηκαν με μονοετή θητεία υποβάλλουν κανονικά αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

Επίσης, δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση και όσοι εκπαιδευτικοί χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σε σχολική μονάδα η οποία χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., διότι τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, ΔΕΝ μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ειδικού τύπου σχολεία (Διαπολιτισμικά, ΣΜΕΑΕ) ή σε ΚΕΔΑΣΥ και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης ή/και βελτίωσης θέσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οριστικά, ενώ ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ένα και πλέον έτη, θεωρείται ότι έχουν ήδη υπηρετήσει το οφειλόμενο ένα έτος εντός του ΠΥΣΠΕ και ΔΕΝ απαιτείται να υπηρετήσουν εκ νέου την οργανική τους θέση. Αντίθετα, σε περίπτωση βελτίωσης η θεμελίωση δικαιώματος για μετάθεση προϋποθέτει υπηρέτηση της νέας οργανικής.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν τον χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση και επομένως ΔΕΝ απαιτείται εκ νέου υπηρέτηση αυτής.

Ο χρόνος υπηρέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται για κάλυψη λειτουργικού κενού θεωρείται ως διανυθείς στην οργανική θέση. Αντίθετα, η απόσπαση του εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ, μετά από αίτησή του, δεν υπολογίζεται στον χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

Δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ.50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.100/1997, χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης για εκπαιδευτικούς που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στην οποία μετατέθηκαν προερχόμενοι από τη Γενική Εκπαίδευση, μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.4415/2016, να αιτηθούν μετάθεση σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης, εφόσον υπηρετήσουν στην οργανική τους θέση για ένα έτος και έχουν συμπληρώσει 2 τουλάχιστον έτη διδακτικής υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή.

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. υποβάλλουν αίτηση με την παρούσα εγκύκλιο και μπορούν να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις Ε.Α.Ε., εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή διδακτική υπηρεσία και έχουν υπηρετήσει απαραιτήτως την οργανική τους θέση.

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης που μετατίθενται σε δομές Ε.Α.Ε. μπορούν να αιτηθούν μετάθεσης στη Γενική Εκπαίδευση, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή διδακτική υπηρεσία σε δομές Ε.Α.Ε. και αφού έχουν απαραιτήτως υπηρετήσει την οργανική τους θέση.

Οι ήδη υπηρετούντες στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, μετά τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά. Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις μετάθεσης στα Πειραματικά Διαπολιτισμικά Σχολεία και αφορούν σε προσόντα/κριτήρια πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/ ανά τύπο αίτησης. Δεν αποστέλλονται δικαιολογητικά που αφορούν σε μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης, καθώς οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης. Σε περίπτωση ικανοποίησης αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικών σε Πειραματικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δεν θα ληφθεί υπόψη αίτησή τους για άλλη κατηγορία μετάθεσης.

Στην Ειδική Αγωγή εξετάζονται οι παρακάτω τύποι αιτήσεων μετάθεσης:

α) από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

β) από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. άλλης περιοχής μετάθεσης.

γ) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.ΕΚ. άλλης περιοχής μετάθεσης.

δ) από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ίδιας ή άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.Ε/Ε.Ε.Ε.ΕΚ./Τ.Ε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Ε.Ε.Ε.ΕΚ./Τ.Ε της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν αίτηση βελτίωσης εντός των ίδιων προθεσμιών και εξετάζονται από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά σε δομές της ΕΑΕ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κλπ.) και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην περίπτωση που ζητούν να μετατεθούν σε σχολεία Γενικής εκπαίδευσης της ίδιας περιοχής μετάθεσης οφείλουν να καταθέσουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και όχι αίτηση βελτίωσης.

Μεταθέσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021, η στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., θα γίνει από εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων:

α) ΠΕ60 – Νηπιαγωγών

β) ΠΕ61 – Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

γ) ΠΕ70 – Δασκάλων

δ) ΠΕ71 – Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων, οι οποίοι πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις ένταξης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, μπορούν να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τρία (3) έτη σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με την εξής σειρά: α) σε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ, β) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, γ) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, δ) αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή.

Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών (άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 50/1996) είναι:

1) η συνολική υπηρεσία

2) η συνυπηρέτηση

3) οι οικογενειακοί λόγοι

4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

5) η εντοπιότητα

6) πρώτη προτίμηση (αφορά στις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή)

           Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ.50/1996, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

στ) στην πρώτη προτίμηση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στα οργανικά κενά για τις μεταθέσεις θα προστεθούν και τα κενά από τις παραιτήσεις που θα υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4777/2021, όπου αναφέρεται ότι: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

Στα οργανικά κενά Γενικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2023-2024 για τις μεταθέσεις θα προστεθούν, επίσης, και εκείνα που θα έχουν προκύψει από παραιτήσεις, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος διδακτικού έτους, μέσω ΚΥΣΠΕ, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

Ενστάσεις επί των μεταθέσεων θα εξετασθούν μόνον εφόσον αυτές υποβληθούν εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση των μεταθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται δεκτές. Τα ίδια ισχύουν και για τις αμοιβαίες μεταθέσεις. Αιτήματα σχετικά με τροποποίηση προτιμήσεων δεν γίνονται δεκτά.

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Print Friendly, PDF & Email